Przejdź do menu Przejdź do treści

6. Bibliografia

 1. Bibliografia

 

Filozofia i teologia

 1. Hans-Georg Gadamer, Koniec sztuki? Od heglowskiej nauki o przeszłościowym charakterze sztuki do dzisiejszej antysztuki [w:] tegoż, Dziedzictwo Europy, tł. Andrzej Przyłębski, Spacja, Warszawa 1992, s. 41-54
 2. Claude Geffé, Chrześcijaństwo i przemiany sacrum, „Znak” 27 (1975),  139-141
 3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych, tł. Światosław Florian Nowicki, PWN, Warszawa 1990
 4. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, PWN, Warszawa 1958
 5. Martin Heidegger, O źródle dzieła sztuki, tł. Lucyna Falkiewicz, „Sztuka i Filozofia”, 1992, nr 5, s. 9-67
 6. Jan Paweł II, Fides et Ratio. Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem, Pallotinum, Poznań 1998
 7. Karl Jaspers, Sytuacje graniczne, tł. Mirosław Skwieciński [w:] Roman Rudziński, Jaspers, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978, s. 186-242
 8. Jan Kiełbasa, Pierwsze i najpowszechniejsze: jedność, prawda, dobro i inne transcendentalia w metafizyce św. Tomasza z Akwinu, „Przegląd Tomistyczny”. 19 (2013). s. 251-282
 9. Św. s. M. Faustyna Kowalska, Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Promic, Warszawa 2016
 10. Mieczysław A. Krąpiec, Andrzej Maryniarczyk, Metafizyka i Transcendentalia [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, http://www.ptta.pl/pef/pdf/m/metafizyka.pdf i /t/transcendentalia.pdf (21. 03. 2016)]
 11. Andrzej Maryniarczyk SDB, Transcendentalia a poznanie metafizyczne, „Roczniki Filozoficzne”, t. XXXIX−XL, z. 1, 1991−1992, s. 305-322
 12. Rudolf Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, tł. Bogdan Kupis, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999
 13. Religia, Wielki słownik języka polskiego [on-line] , https://sjp.pwn.pl/szukaj/religia.html (25.08.2022)
 14. Barbara Skarga, Tożsamość i różnica, Znak, Kraków 1997
 15. Władysław Stróżewski, O pojęciu patriotyzmu, [w:] tenże, Istnienie i wartość, Znak, Kraków 1982, s.
 16. Władysław Stróżewski, Transcendentalia i wartości, [w:] tegoż, Istnienie i wartość, Znak, Kraków 1982, s. 11-33
 17. Charles Taylor, Oblicza religii dzisiaj, tłum. Adam Lipszyc, Znak, Kraków 2002
 18. Zofia J. Zdybicka, Religia, http://www.ptta.pl/pef/pdf/r/religia.pdf (02. 05. 2002)

 

Historia idei

 1. Giorgio Agamben, O zaletach i niedogodnościach życia wśród widm [w:] tegoż, Nagość, tł. Krzysztof. Żaboklicki, W.A.B., Warszawa 2010
 2. Benedict Anderson, Wspólnoty wyobrażone: Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, tł. Stefan Amsterdamski, Fundacja im. Stefana Batorego, Wydawnictwo Znak, Warszawa-Kraków 1997
 3. Marc Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tł. Roman Chymkowski, PWN, Warszawa, 2016
 4. Zygmunt Bauman, Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, tł. Jacek Łaszcz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007
 5. Aleksandra Hołownia, Europejskie wizje, „Arteon”, 2004/7 (51), s. 35
 6. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Znak, Kraków 2005
 7. Maria Janion, Zmierzch paradygmatu, w: tejże, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi, Warszawa 2000, s. 19n
 8. Magdalena Levoc, Pomiędzy traumą a dziedzictwem, „Format”, 2009/56, s. 56-58
 9. Krzysztof Mazur, Polska ejdetyczna, „Pressje”, 2010, nr  22−23, s. 8−15
 10. Ewa Mikina, W Polsce, czyli gdzie?, „Arteon”, 2006/ 11 (79), s. 20-21
 11. Paweł Rojek, Awangardowy konserwatyzm. Idea polska w późnej nowoczesności, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2016
 12. Paweł Rojek, Powrót duszy polskiej, „Teologia Polityczna”, 2014-05-13, https://teologiapolityczna.pl/pawel-rojek-powrot-duszy-polskiej (19.08.2022).
 13. Agnieszka Salamon-Radecka, Eidos Polska, „Arteon”, 2018/12 (224), s 7-14;  Roger Scruton, Co znaczy konserwatyzm, przeł. Tomasz Bieroń, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2002
 14. Roger Scruton, Co znaczy konserwatyzm, przeł. Tomasz Bieroń, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2002
 15. Jan Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Universitas, Kraków 2011

 

Estetyka

 1. Tomasz Biłka OP, Dotkliwe spojrzenie, „Arteon”, 2018/10 (222), s. 22-25
 2. Tomasz Biłka OP, Nieskończona różnica, „Arteon”, 2018/12 (224), s 29-31
 3. Tomasz Biłka OP, Rzeczy przezroczyste, „Arteon”, 2019/1 (225), s. 29-31
 4. Nicolas Bourriaud, Estetyka relacyjna, tł. Łukasz Białkowski, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, 2012
 5. Dick Higgins, Intermedia, tł. Marek Zieliński i Teresa Zielińska [w:] tegoż, Nowoczesność od czasu postmodernizmu, tł. Krzysztof Brzeziński et al., red. Piotr Rypson, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 115-133

 

 1. Roman Ingarden, O budowie obrazu [w:] tegoż, Studia z estetyki, t. II, PWN: Warszawa 1958, s. 7-111;
 2. Roman Ingarden,, O poznawaniu dzieła literackiego [w:] tegoż, Studia z estetyki, t. I, PWN, Warszawa 1957, s. 131-136;
 3. Roman Ingarden,, Formy poznawania dzieła literackiego, „Pamiętnik Literacki”, 1936, nr 33/1/4, s. 165, 179, 183
 4. Jan Paweł II, List do artystów. Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych «epifanii» piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej , https://akademiakatolicka.pl/wp-content/uploads/2015/06/List-do-artyst%C3%B3w-Jana-Paw%C5%82a-II.pdf
 5. Jean-François Lyotard, Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm?, tł. Michał Paweł Markowski [w:] Antologia przekładów, red. Ryszard Nycz, Kraków 1996, s. 47-61

11.  Obecność czy przezroczystość? Z prof. Januszem Krupińskim rozmawia Małgorzata Gadomska, „Pressje”, teka XXXII / XXXIII: 2013, s.

12.  Józef Kardynał Ratzinger, Zraniony strzałą piękna. Krzyż i nowa „estetyka” wiary [w:] tegoż, W drodze do Jezusa Chrystusa, tł. ks. Jarosław Merecki SDS, Salwator: Kraków 2005, s. 33-43.

 1. Benedykt XVI kard. Joseph Ratzinger, Duch liturgii, przeł. Eliza Pieciul, AA, Kraków
 2. Władysław Stróżewski, Dialektyka twórczości, PWM, Kraków, 1983
 3. Władysław Stróżewski, Symbol i rzeczywistość [w:] tegoż, Istnienie i sens, Znak, Kraków 2005, s.
 4. Władysław Stróżewski, Wokół piękna. Szkice z estetyki, Universitas, Kraków 2002
 5. Grzegorz Sztabiński, Inne pojęcia estetyki, Universitas, Kraków 2020
 6. Grzegorz Sztabiński, Margins of transcendence in contemporary art, „Art Inquiry” vol. XVI: 2014 („Margins and Marginalization”), s.
 7. Grzegorz Sztabiński, Modernistyczna i postmodernistyczna koncepcja dialogu sztuk (environment a sztuka instalacji) [w:] Dialog sztuki dawnej i współczesnej. Materiały konferencyjne, red. G. Sztabiński, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1996, s. 15-22
 8. Grzegorz Sztabiński, Poza estetyzacją. Problem duchowości w sztuce współczesnej, „Sacrum et Decorum. Materiały i Studia z Historii Sztuki Sakralnej”, nr 2: 2009, s.
 9. Wolfgang Welsch, Estetyka i anestetyka, tł. Małgorzata Łukasiewicz [w:] Antologia przekładów, red. Ryszard Nycz, Kraków 1996, s. 523-544
 10. Krzysztof Wojciechowski, Czy sztuka wysoka wróci do Kościoła? Polscy artyści namalują ponownie obraz Miłosierdzia Bożego, „Teologia Polityczna”, 2021-11-08, https://teologiapolityczna.pl/czy-sztuka-wysoka-wroci-do-kosciola-polscy-artysci-malarze-namaluja-ponownie-obraz-milosierdzia-bozego (27.06.2022)

 

Historia i teoria sztuk wizualnych i literatury

 1. James E.B. Breslin, Mark Rothko – A Biography, The University of Chicago Press 1993
 2. Castrum doloris, https://pl.wikipedia.org/wiki/Castrum_doloris (04. 05. 2022)
 3. Timothy J. Clark, Bóg nie został strącony, tł. Stanisław Czekalski [w:] Perspektywy współczesnej historii sztuki, Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, red. Mariusz Bryl, Piotr Juszkiewicz, Piotr Piotrowski, Wojciech Suchocki, UAM, Poznań 2009, s. 517, 523
 4. Maria Hussakowska-Szyszko, Minimalizm w sztukach wizualnych. Demitologizacja koncepcji awangardy w amerykańskim środowisku artystycznym lat sześćdziesiątych, Instytut Historii Sztuki UJ, Kraków 2003
 5. Józef Czapski, Konieczność i łaska [w:] tegoż, Patrząc, Znak, Kraków 2016
 6. Grzegorz Dziamski, Sztuka u progu XXI wieku, Humaniora, Poznań 2002, s. 71-72
 7. Michał Haake, O fikcji alternatywy między sztuką a polityką, „Arteon”, 2007/10(90), s.
 8. Izabela Kowalczyk, Podróż do przeszłości. Interpretacje najnowszej przeszłości w polskiej sztuce krytycznej, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2010
 9. Filip Lipiński, Niewidzialny pomnik, „Arteon”, 2009/2 (106), s. 18-20
 10. Łukasz Murzyn, Terytorium refleksji. Dziedzictwo i sztuka nieco inaczej [w:] Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej/Heritage and response in contemporary art, red. Łukasz Murzyn, Rafał Solewski, Sebastian Stankiewicz, Bernadeta Stano, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2018, s. 225
 11. Ewa Izabela Nowak, Dla idei oraz Zburzyć stereotypy. Z Guyem Amsellemem rozmawia Ewa Izabela Nowak „Arteon”, 2004/5, s. 3-5
 12. Ryszard Nycz, Nowa humanistyka w Polsce: Kilka bardzo subiektywnych obserwacji, koniektur, refutacji, „Teksty Drugie” 2017, nr 1, s. 23-30
 13. Roger Piaskowski, W labiryncie Minotaura. O pewnych aspektach sztuki polskiej po 1989 roku, „Format”, 2019/81, s.
 14. Mieczysław Porębski, Sybirskie futro wziął; Jacek Woźniakowski, Kilka uwag o symbolu i alegorii, [w:] Ikonografia romantyczna, red. M. Poprzęcka, PWN, Warszawa 1977, s. 13-65
 15. Strategie jałowości, z Józefem Robakowskim rozmawia Jacek Kasprzycki, „Arteon”, 2001/7(15), s.
 16. Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988
 17. Karolina Staszak, Problemy z autonomią „Arteon” 2017/11 (211), s. 25-27
 18. Karolina Staszak, Środowiskowe polemiki czy spór o fundamenty?, „Arteon”, 2016, nr 6, s. 29-31
 19. Karolina Stężalska, Leonardo da Vinci „Madonna wśród skał”, Niezła sztuka, strona www, https://niezlasztuka.net/o-sztuce/leonardo-da-vinci-madonna-wsrod-skal/ (06. 05. 2022)
 20. Jakub Woynarowski, Archeologia awangardy, czyli komparatyzm anachroniczny [w:] Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej/Heritage and response in contemporary art, red. Łukasz Murzyn, Rafał Solewski, Sebastian Stankiewicz, Bernadeta Stano, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2018, s. 123-130

 

Źródła faktograficzne dotyczące sztuki najnowszej

 1. Achtung Russia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Achtung_Russia (21.07.2022)
 2. Ada Karczmarczyk (@miss_messianist), https://www.instagram.com › miss_messianist (25.08.2022)
 3. Ada Kaczmarczyk, Videoblog, http://adakarczmarczyk.blogspot.com/ (24.06.2022)
 4. ADU, profil artystki w serwisie Facebook, https://www.facebook.com/ADUofficial/, post: #ChcemyBoga #Niepodległość #PelerynkaGPC #Kebab
 5. Autentyczne jest stronnicze. Artur Żmijewski w rozmowie z Pawłem Smoleńskim, „wyborcza.pl”, 2010-06-26 (24.08.2022)
 6. Dagmara Babińska, Lata Walki Wilhelma Sasnala, „Exit”, 2008, nr 1 (73), s. 4688-4691
 7. Barwy Polski /Symbole/ Włodzimierz Jan Zakrzewski, https://zacheta.art.pl/pl/kolekcja/katalog/zakrzewski-wlodzimierz-jan-barwy-polski-symbole (03.09.2022)
 8. Jerzy Bereś, Teatr życia, reż. Janda, J. Knop, film TVP Kraków, 1992
 9. Jerzy Bereś Zwidy, wyrocznie, ołtarze; Dzieło czy fetysz oraz Szkic autobiograficzny [w:] tegoż, Miedzy podmiotem a przedmiotem. Otwarta Pracownia, Kraków 2002, s. 78-168.
 10. Piotr Bernatowicz, Co było na cenzurowanym w IV RP? , „Arteon”, 2007/9 (89), s. 29
 11. Piotr Bernatowicz, Pomnik palimpsest, „Arteon”, 2009/2 (106), s. 3
 12. Piotr Bernatowicz, The Krasnals. Dwa lata walki, 2010/2 (118), s. 21-23
 13. Piotr Bernatowicz, III Rzesza w sztuce III RP. Przypadek „Nazistów” Piotra Uklańskiego i „Arbeitsdisziplin” Rafała Jakubowicza, „Arteon, 2006/11, s. 25
 14. Piotr Bernatowicz, Wańka-wstańka, „Arteon”, 2009/9 (113), s. 16-17
 15. Lucyna Bielatowicz, Pomnik Jana Pawła II przy kościele pw. błogosławionej Karoliny,
 16. 14 czerwca 2012, https://www.mmtarnow.com/2012/06/pomnik-jana-pawa-ii-przy-kosciele-pw.html (12.07.2022)

 

 1. Grzegorz Borkowski, Dwie powszedniości w Galerii Działań, „Obieg”, 2009, 04.2009. aktualizacja 24.04.2009, http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/recenzje/10470 (05.09.2022)
 2. Grzegorz Borkowski, Pomnik jako brama, „Arteon”, 2001 /2 (10), s. 40-41
 3. Olaf Brzeski, Interesuje mnie lepienie, „Arteon”, 2008/6, s. 16-18
 4. (buk), Matka Boża Smoleńska. Dzieło Henryka Widelskiego, „Niedziela Lubelska”, 2022-02-13 11:22, https://m.niedziela.pl/artykul/77118/Matka-Boza-Smolenska-Dzielo-Henryka (25.08.2022)
 5. Marek Chlanda, Beatyfikacje, III. Mark Rothko, Wanda Boniszewska, https://marek-chlanda.com/beatyfikacje/ (02. 05. 2022)
 6. Marek Chlanda, Kodeks Nadwiślański, Galeria Foksal, https://www.galeriafoksal.pl/kodeks-nadwislanski/ (14.06.2022)
 7. Przemysław Chodań, 20 mgnień wolności, „Arteon”, 2009/11, s. 34
 8. Przemysław Chodań, Utrwalanie mitu, „Arteon”, 2011/1, s. 34
 9. Chopinowi Duda-Gracz, red. Agata Duda-Gracz, Fundacja Conspero, Kraków 2009
 10. Sabina Czajkowska, O dwóch wystawach, „Arteon”, 2009/8 (112) s. 32-33
 11. Czwartos Ignacy, [w:] Baza twórców, https://sztukaimetafizyka.up.krakow.pl/czwartos-ignacy/ (25.06.2022)
 12. Michał Dąbrowski, Michał Szlaga, z książki „Stocznia Szlaga”, https://culture.pl/pl/dzielo/michal-szlaga-z-ksiazki-stocznia-szlaga (06. 05. 2020)
 13. Jakub Dąbrowski, Phoenics warszawiensis, „Arteon”, 2008/1 (93), s. 28-30
 14. Bogusław Deptuła, Obrazki z wystawy, „Tygodnik Powszechny”, http://www.tygodnik.com.pl/numer/275618/deptula.html (23. 12. 09)
 15. Bogusław Deptuła, Marcin Krasny, Kamila Wielebska, Niejeden Sasnal, „Obieg”, http://www.obieg.pl/wydarzenie/2295, aktualizacja 17.11.2008 (23. 12. 2009)
 16. Eulalia Domanowska, Nieodparty urok Radziszewskiego, „Arteon”, 2007/7(87), s. 6
 17. Eulalia Domanowska, Widmowa wystawa w widmowym mieście, „Arteon”, 2009/10 (14), s. 8
 18. Eulalia Domanowska, Wybuchowa sztuka, „Arteon”2009/6 (110), s. 10-13
 19. Jerzy Duda-Gracz, Komentarze do: Stacje Golgoty Jasnogórskiej, podstrona www Biura Prasowego Jasna Góra, http://www.jasnagora.com/stacjedrogikrzyzowej/ (23.06.2022)
 20. Jerzy Duda-Gracz, Zapiski o życiu i sztuce przemijania, [w:] Obrazy Prowincjonalno-Gminne. Kresy Polskie 2000, Katowice 2001, s.
 21. Edward Dwurnik, Bitwy pod Grunwaldem / The Battles of Grunwald [kat. wystawy], teksty J. T. Petrus [et al.], Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki – Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Kraków 2010
 22. Eucharystia to najwspanialsze performance. Ze Zbigniewem Warpechowskim, artystą i myślicielem, o dawnym Krakowie i współczesnej sztuce rozmawiają Adam Leszkiewicz, Jakub Moroz i Paweł Rojek, Pressje”, 2013, teka 32/33, s. 229-230
 23. Justyna Franczuk, Arkadiusz Andrejkow. Cichy memoriał, czyli historia ze stodoły, „krainaBugu”, 30 października 2020, https://krainabugu.pl/cichy-memorial-czyli-historia-ze-stodoly/ (22.08.2022)
 24. Katarzyna Frankowska, Dźwig w ołtarzu. Msza żałobna za Stocznię w gdańskiej Łaźni, https://www.tvp.info/43169657/dzwig-w-oltarzu-msza-zalobna-za-stocznie-w-gdanskiej-lazni (10.05.2022)
 25. Peter Fuss, Żydzi won z katolickiego kraju, „sztukapubliczna.pl”, https://sztukapubliczna.pl/pl/zydzi-won-z-katolickiego-kraju-peter-fuss/czytaj/45 (08.10.2022)
 26. Ewa Gałązka, Ludzkie historie, „Arteon”, 2005/5(51) 20-21
 27. Ewa Gałązka, Miasto nie moje, „ŚwiatObrazu”, 20 marca 2007, https://www.swiatobrazu.pl/miasto_nie_mojephvkfzmt.html (22.08.2022
 28. Juliusz Gałkowski, Ignacy Czwartos – polonica pictor, „Teologia Polityczna”, 2021-12-19, https://teologiapolityczna.pl/ignacy-czwartos-polonica-pictor-sylwetka/(19.07.2022)
 29. Łukasz Gorczyca, Adam Mazur, Darek Foks i Zbigniew Libera, „Co robi łączniczka”, https://culture.pl/pl/dzielo/darek-foks-i-zbigniew-libera-co-robi-laczniczka, (22.08.2022)
 30. Ewa Gorządek, Piotr Uklański, https://culture.pl/pl/tworca/piotr-uklanski (22.04.2022)
 31. Ewa Gorządek, Włodzimierz Jan Zakrzewski, „culture.pl”, https://culture.pl/pl/tworca/wlodzimierz-jan-zakrzewski (22.08.2022)

48.  Marek Grygiel, Mariusz Hermanowicz: Wilno, a jednak…, „Fototapeta”,  https://fototapeta.art.pl/2002/mhmgp.php (20.08.2022)

 1. Małgorzata Grygielewicz, Terapia, rewolucja, pielgrzymka, „Arteon”, 2007/7(87), s. 15-17
 2. Grzegorz Niemyjski. Rzeźby, rysunki, instalacje. Wybrane prace z lat 1999–2019, z tekstem Tomasza Mikołajczaka, Muzeum Miedzi w Legnicy, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Legnica 2020

51.  Michał Haake, Przy obrusach Mariana Stępaka, „Arteon”, 2003/11 (43), s. 26-29

 1. Michał Haake, Wyróżnienie i uobecnienie, „Arteon”, 2010/2 (118), s. 11-13
 2. Jerzy Hanusek, Manifestacja romantyczna Jerzego Beresia, „Arteon”, 2006/7(75), s. 32
 3. Henryk Widelski, Bialskie Centrum Kultury, Galeria Podlaska, https://gp.bck24.pl/2020/01/10/henryk-widelski-10-stycznia-2020-r/ (23.06.2022)
 4. Sztuka i polska pamięć – wystawa, Narodowe Centrum Kultury, Projekty kulturalne, https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/aktualnosci/historiofilia-sztuka-i-polska-pamiec-wystawa (21. 07.2022)
 5. Alek Hudzik, Lokalny, globalny malarz, „Arteon”, 2011/12 (140) s. 6
 6. Instalacje przestrzenne „Bramy”, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, https://gzdiz.gda.pl/mapa/instalacje-przestrzenne-bramy,o,148 (19.08.2022)
 7. Mikołaj Iwański, Lans + stodoła = ogień, Arteon”, 2010/8 (124), s. 28-29
 8. Zofia Jabłonowska-Ratajska, Malarstwo pejzażowe, „Arteon”, 2014/1, s. 20-21
 9. Jacek Adamas, „culture.pl”, https://culture.pl/pl/tworca/jacek-adamas (20.07.2022)
 10. Katarzyna Jagodzińska, Głowa w mrowisku, „Arteon”, 2007/4 (84), s. 34-35
 11. Andrzej Jajszczyk,„Żołnierze wyklęci” Ignacego Czwartosa,http://jajszczyk.pl/wp-content/uploads/A_Jajszczyk_Wystawa_I_Czwartosa_03_2018.pdf (19.07.2022)

63.  Jak się maluje wspomnienia. Rozmowa z Jarosławem Modzelewskim, rozmawiał Michał Strachowski, „Teologia Polityczna”, 2021-05-02, https://teologiapolityczna.pl/rozmowa-z-jaroslawem-modzelewskim-1 (19.08.2022)

 1. Rafał Jakubowicz, Strażnik krzyża, „Arteon”, 2010/11 (127) s. 26
 2. Jarosław Modzelewski, „Caritas – kurczątka”, 1998, Desa Unicum, 145, https://bid.desa.pl/lots/view/1-1X1UIC/jarosaw-modzelewski-caritas-kurcztka-1998 (18.07.2022)
 3. Jerzy Janiszewski, https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Janiszewski_(grafik) (08.10.2022)
 4. Przemysław Jędrowski, Kieślowski i Gołota. Malarstwo Macieja Maciejowskiego, „Arteon”, 2001/7(15) s. 14-15
 5. Przemysław Jędrowski, Poznańska jedniodniówka miejska, „Arteon”, 2009/9 (113), s. 9-11
 6. Przemysław Jędrowski, Przecena sztuki, „Arteon”, 2001/8 (16) s. 36
 7. JH, „Zatrute źródło”, czyli Jan Paweł II jako tytan, https://wiez.pl/2020/09/23/zatrute-zrodlo-czyli-jan-pawel-ii-jako-tytan/ (24.06.2022)
 8. Krzysztof Jurecki, Co zrobić z „Gośćmi”?, „Arteon”, 2010/4 (120) s. 28-29
 9. Kalendarium Golgoty Jasnogórskiej, Wydawnictwo Zakonu Paulinów „Paulinianum”, Częstochowa 2001
 10. Jerzy Kalina, Zatrute źródło, https://www.mnw.art.pl/wystawy/jerzy-kalina-zatrute-zrodlo,239.html (25.06.2022)
 11. Paula Kaniewska, Klisza w rękach bricoleura. Przemiany „Wagonu” Roberta Kuśmirowskiego, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”, nr 18, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2017/18-historie-fantomowe/klisza-w-rekach-bricoleura.-przemiany-wagonu-roberta-kusmirowskiego (08.07.2022)
 12. Jacek Kasprzycki, Sąsiedztwo Jasnej Góry, „Arteon”, 2003/11 (43), s. 12-13
 13. Ewa Kiedio, Zbyt bliska świętość?, „Przewodnik Katolicki”, https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2021/Przewodnik-Katolicki-27-2021/Kultura/Zbyt-bliska-swietosc (17. 06. 2022)
 14. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Jerzy Bereś, https://culture.pl/pl/tworca/jerzy-beres (11. 05.2022)
 15. Kędzierski Marcin, [w:] Sztuka i metafizyka, strona www, zakładka: Baza twórców, https://sztukaimetafizyka.up.krakow.pl/kedzierski-marcin/ (06. 05. 2022)
 16. Kle Mens (Klementyna Stępniewska), [w:] Sztuka i metafizyka, strona www, zakładka: Baza twórców, https://sztukaimetafizyka.up.krakow.pl/kle-mens-klementyna-stepniewska/
 17. Klimek Krzysztof, [w:] Sztuka i metafizyka, strona www, zakładka: Baza twórców, https://sztukaimetafizyka.up.krakow.pl/klimek-krzysztof/ (27.06.2022)
 18. Krzysztof Klimek, Trzy narracje, Autokomentarz i dokumentacja fotograficzna rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystyczne – sztuki piękne, ASP Kraków 2019
 19. Miłosz Kluba, Biblia w obrazkach, „Gość Niedzielny”, 2016, nr 42, https://biblia.wiara.pl/gal/pokaz/3493918.Biblia-w-obrazkach/4#gt (24.06.2022)
 20. Dorota Koczanowicz, Piękne fantazmaty polskości. „Format”, 2019, s. 58-59
 21. Weronika Korbal, Niepokojące „Rzeczy polityczne”, „trójmiasto.pl”, 9 czerwca 2010, https://kultura.trojmiasto.pl/Niepokojace-Rzeczy-polityczne-n39399.html (22.07.2022)

85.  Piotr Kosiewski, Opakowani w obraz, „Arteon”, 2007/6(86) s. 6-7

86.  Maria Kosińska, Jerzy Lewczyński, Fundacja Archeologia Fotografii, https://faf.org.pl/artists/jerzy-lewczynski/ (08.10.2022).

87.  Andrzej Kosowski, Duda-Gracz – Chory na Chopina, https://www.obrazwmuzyce.pl/post/duda-gracz-chory-na-chopina (14.07.2022)

88.  Alicja Kotlińska, Subtelne granice intymności – Iness Rychlik, „ciąg dalszy nastąpi”, 17/11/2020, https://cdn.ug.edu.pl/67572/subtelne-granice-intymnosci-iness-rychlik/

 1. kp, PAP, „Chrystus Królem Wszechświata”. Poświęcono figurę w Świebodzinie, „Gazeta.pl”, Wiadomości, 21 listopada 2010 (wraz z komentarzami), https://web.archive.org/web/20101126165215/http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,8694823,_Chrystus_Krolem_Wszechswiata___Poswiecono_figure.html (14.06.2022)
 2. Marcin Krajewski, Wrażenie świetlistości; Potrzeba wspólnoty „Arteon”, 2018/9 (221), s. 32 i 33
 3. Zbigniew Kraska, Odcienie bieli i czerwieni. Sztuka wobec tożsamości, „Format”, 2019/81, s. 33-35
 4. Jędrzej Krystek, Macierzyństwo opisane nie do końca, „Arteon”, 2019/1 (225), s. 10-13
 5. Jędrzej Krystek, Między historią a ideą Pomnik Serca Jezusowego, „Arteon”, 2018/12 (224), s. 32-33
 6. Którędy po sztukę 33 – Artur Żmijewski, https://vod.tvp.pl/video/ktoredy-po-sztuke,odc-33-artur-zmijewski,28020691, (06. 05. 2020)
 7. Agnieszka Kulazińska, Patriotyzm jutra, „Exit”, 2010 3 (83), s.5550-1
 8. Iwona Kurz, Gol, kicz, ojczyzna, „Dwutygodnik”, https://www.dwutygodnik.com/artykul/3719-gol-kicz-ojczyzna.html (22.08.2022)
 9. Ala Kusiak-Brownstein, Iza Kowalczyk, Peter Fuss i antysemityzm obnażony, „Obieg”, 02.2007. aktualizacja 12.11.2008, https://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/artmix/1720 (23.08.2022)

98.  Agnieszka Kwiecień, Bo tak, „Arteon”, 2010/6 (122) , s. 24-26

99.           Damian Kwietniewski, Ignacy Czwartos – malarz, rysownik, kibic Korony Kielce, Ośrodek Myśli Patriotycznei i Obywatelskiej, http://ompio.pl/2022/01/ignacy-czwartos-malarz-rysownik-kibic-korony-kielce/ (19.07.2022)

 1. Jacek Lendzioszek, Adu-kamp, „Pressje”, teka 39 (2014), s.
 2. Aleksandra Lipczak, Słownik polsko-polski – rozmowa z Wojciechem Wilczykiem, „Przekrój”, https://przekroj.pl/spoleczenstwo/slownik-polsko-polski-rozmowa-z-wojciechem-wilczykiem-aleksandra-lipczak (13.06.2022)
 3. „Lot” Romana Stańczaka w Pawilonie Polskim na 58 Międzynarodowej Wystawie Sztuki — la Biennale di Venezia, „Szum”, 05.2019, https://magazynszum.pl/lot-romana-stanczaka-w-pawilonie-polskim-na-58-miedzynarodowej-wystawie-sztuki-la-biennale-di-venezia/ (14.07 2022)
 4. Dorota Łuczak, Fotograficzna łamigłówka, „Arteon”, 2015/10 (186), 16-19
 5. Łukasz Murzyn, strona www artysty, https://lukaszmurzyn.com/2017/05/10/blog-post-title-4/ (22.08.2022)

105.        Katarzyna Miłkowska, Jego niezwykle mocne dzieła podbijają świat! Jakub Różalski: „Dotarło do mnie, że moje prace są znane i cenione”, „natemat”, 15 września 2015, https://natemat.pl/154045,jego-niezwykle-mocne-dziela-podbijaja-swiat-jakub-rozalski-dotarlo-do-mnie-ze-moje-prace-sa-znane-i-cenione (14.07.2022)

 1. „Manifestacja romantyczna” Jerzego Beresia znów na Rynku Głównym w Krakowie,

https://www.radiokrakow.pl/kultura/manifestacja-romantyczna-jerzego-beresia-znow-na-rynku-glownym-w-krakowie/ (04. 05. 2022)

 1. Michał Mencfel, Narcyzm obrazu, „Arteon”, 2006/1 (69), s. 32-33
 2. Magdalena Moskalewicz, „Walcza i giną, zbici w rudą kaszę” – o „Nowych spojrzeniach” na „Bitwę pod Grunwaldem”, „Arteon”, 2010/7 (123), s. 30-31
 3. Magdalena Moskalewicz, Zaczyna się gdzie?, „Arteon”, 2008/12(104) s. 28-31
 4. Anna Mokrzanowska, „Lecimy ze Smoleńska”. Kim jest ADU i dlaczego szokuje zarówno prawą, jak i lewą stronę?, „Wprost.pl”, https://www.wprost.pl/newsroom/2021-04-26/kalendarium.html (24.06.2022)
 5. Nie chciałem wojny! – mówi komisarz „Irreligia”, ekai, https://www.ekai.pl/nie-chcialem-wojny-mowi-komisarz-irreligia/ (22.08.2022)

112.        Niemcy wściekli się na plakaty o odszkodowaniach i kradzieży dzieł sztuki. Ostry komentarz autora, https://www.tvp.info/57324538/plakaty-wojciecha-korkucia-nie-podobaja-sie-niemcom-ostry-komentarz (17.08.2022)

 1. Niepokojące zjawiska, „Arteon”, 2018/1 (213), s. 9

 

 1. Nowa Sztuka Narodowa, https://artmuseum.pl/pl/wystawy/nowa-sztuka-narodowa; Co widać. Debata o polskiej sztuce dzisiaj. Zwrot konserwatywny, https://artmuseum.pl/pl/doc/video-co-widac-debata-o-polskiej-sztuce-dzisiaj-2-2-2 (10.10.2022)
 2. Aurelia Nowak, Polskość i pizza Margherita, „Exit”, 2010 3 (83) s. 5546-7
 3. O domu co z ziemi wyrósł, z Janem Bujnowskim rozmawia Patrycja Cembrzyńska, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 2010, nr 2-3, s. 173-181
 4. O miłości, ze Zbigniewem Maciejem Dowgiałłą rozmawia Krzysztof Stanisławski, „Format”, 2009, nr 56, s. 40
 5. Obywatelstwo dla czystego odczucia Kazimierza Malewicza, https://artmuseum.pl/pl/filmoteka/praca/warpechowski-zbigniew-obywatelstwo-dla-czystego-odczucia (20.05.2020)
 6. Odbudować prestiż, z Jackiem Kucabą, prezesem ZPAP rozmawia Karolina Staszak , „Arteon”, 2014/8 (72) 28-31
 7. Waldemar Okoń, Bitwa niejedno ma imię, „Quart”, Nr 3(61)/2021, s. 155
 8. Ordway Prize dla Żmijewskiego, „Arteon”, 2010/3 (119), s. 4
 9. Ostatnio zajmuję się prasą. Ze Zbigniewem Liberą rozmawia Małgorzata Ludwisiak, „Arteon”, 2004/4(46) 16-17, s. 16
 10. Renata Panas, Chopinowi Duda-Gracz, „Wychowanie Muzyczne”, 2012/2, http://www.wychmuz.pl/artykul_ar_33.html (14.07.2022)
 11. Michalina Peruga, Edward Dwurnik. Ironiczny komentator polskiej codzienności [w:] niezlasztuka, 28 października 2018, https://niezlasztuka.net/o-sztuce/edward-dwurnik-malarz-komentator-polskiej-codziennosci/ (21.07.2022)
 12. Piękno jest podejrzane. Z Arturem Żmijewskim rozmawia Piotr Bernatowicz, „Arteon”, 2010/3 (119), s. 20-23
 13. Piotr Uklański, Bez tytułu (Jan Paweł II), https://artmuseum.pl/pl/kolekcja/praca/uklanski-piotr-bez-tytulu-jan-pawel-ii (06. 05. 2020)
 14. Pomnik ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_ofiar_ukrai%C5%84skiego_ludob%C3%B3jstwa_na_Cmentarzu_Rakowickim (12.07.2022)
 15. Polacy żyją jak świnie, wiadomości, „wirtualnapolska”, 09-02-2004, https://wiadomosci.wp.pl/polacy-zyja-jak-swinie-6037488485885057a (20.07.2022)
 16. Pomnik Piotra Skargi, https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Piotra_Skargi_w_Krakowie (12.07.2022)
 17. Porozmawiajmy o „80064”. Dialog między Agatą Araszkiewicz i Arturem Żmijewskim, „Obieg”, 08.2005. aktualizacja 16.03.2009, https://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/rozmowy/5691 (03.09.2022)
 18. Postęp w sztuce jest niemożliwy. Z Łukaszem Huculakiem rozmawia Bogusław Deptuła, http://www.huculak.pl/PL/teksty_wywiady/wywiad_02.html (05. 05. 2022)
 19. Rafał Bujnowski, Malowanie, red. Anna Smolak, Bunkier Sztuki, Kraków 2005
 20. Anda Rottenberg, artinfo, https://artinfo.pl/dzielo/dziennik-95d-1998 (20.08.2022)
 21. Renata Rogozińska, Przywracanie pamięci, Treny smoleńskie Tadeusza Gustawa Wiktora, „ArtTak. Sztuki Piękne”, 2014, nr 1 (8) wiosna, s. 50
 22. Renata Rogozińska, Szukając Oblicza. Droga do twórczości sakralnej Danuty Waberskiej, „Sacrum et Decorum”, R. VI: 2013, s.
 23. Renata Rogozińska, Tempus passionis Stanisława Kulona, „Sacrum et Decorum”, R. VIII: 2015, 58-61
 24. Rozmowy na nowy wiek – Z Leonem Tarasewiczem o tożsamości pejzażu, film TVP 2000
 25. Rozpoznać Dwurnika. Z Edwardem Dwurnikiem rozmawia Renata Gerek, „Arteon”, 2004/10(54), s. 14-15
 26. Rozważania Drogi Krzyżowej na podstawie obrazów Dudy-Gracza, Biuro Prasowe Jasna Góra News, http://www.jasnagora.com/wydarzenie-14594 (01.06.2022)
 27. Grzegorz Rug, To karykatura nie pamiątka, „nowiny24”, 22 czerwca 2005, https://nowiny24.pl/to-karykatura-a-nie-pamiatka/ar/5951123 (21.07.2022)
 28. Stanisław Ruksza, Bereś w czasach „recydywy romantyzmu”, „Arteon”, 2007/10(90), s 14-15
 29. Piotr Rypson, Informacja nt. pracy „Krzycząc: Polska!” Piotra Uklańskiego, Muzeum Narodowe w Warszawie, 31-10-2018, https://www.mnw.art.pl/aktualnosci/informacja-nt-pracy-krzyczac-polska-piotra-uklanskiego,492.html (20.08.2022)
 30. Patryk Salamon, Pomnik ks. Piotra Skargi ma zniknąć z placu Marii Magdaleny, LoveKraków.pl. https://lovekrakow.pl/aktualnosci/pomnik-ks-piotra-skargi-ma-zniknac-z-placu-marii-magdaleny-pojawi-sie-drzewo-i-trawa_43156.html (16. 08.2022)
 31. Agnieszka Salamon-Radecka, Eidos Polska, „Arteon”, 2018/12 (224), s. 7
 32. Sanktuarium Królowej Męczenników, Kalwaria bydgoska – Golgota XX wieku, https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium_Kr%C3%B3lowej_M%C4%99czennik%C3%B3w,_Kalwaria_bydgoska_%E2%80%93_Golgota_XX_wieku (22.08.2022)
 33. Sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii_Zebrzydowskiej, https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium_pasyjno-maryjne_w_Kalwarii_Zebrzydowskiej (14. 06.2022)
 34. Karol Sienkiewicz, Rafał Bujnowski, http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_bujnowski_rafal (28. 12. 09)

148.        Karol Sienkiewicz, Serce rośnie, kwiaty więdną, „dwutygodnik.com”, 07/2012, wyd. 86,  https://www.dwutygodnik.com/artykul/3768-serce-rosnie-kwiaty-wiedna.html (21.07.2022)

 

 1. Sierp i młot, Polska Grafika Cyfrowa, http://polskagrafikacyfrowa.pl/sklep/sierp-i-mlot-61 (15. 07. 2022)
 2. Aleksandra Sikorska, Koło Sprawy Adu, „Arteon”, 2018/11 (223) s. 27-29
 3. Jan Simon, Rok polski na Madagaskarze, 2006, Atlas Sztuki22-dodatek do: „Arteon”, 2006/10 (78)
 4. Slavs and Tartars, zakładka strony www raster, http://rastergallery.com/prace/za-nasza-i-wasza-wolnosc/?kontekst=edycje (05.09.2022)
 5. Piotr Słodkowski, Bezsilność silnych, „Arteon”, 2011/11 (139), s. 15-17
 6. Sokolovski Krzysztof, [w:] Sztuka i metafizyka, strona www, zakładka: Baza twórców, https://sztukaimetafizyka.up.krakow.pl/sokolovski-krzysztof/ (27.06.2022)
 7. Marta Smolińska-Byczuk, Sygnały przeszłości, „Arteon”, 2006/2 (70), s. 46
 8. Rafał Solewski, Dom to marzenie (z ang. wersją A house is a dream) [w:] Jan Bujnowski, Domy mijane malarstwo /Passing Houses painting, katalog wystawowy, Otwarta Pracownia, Kraków 2016
 9. Rafał Solewski, Który pokonuje drogę. Ponowoczesny romantyzm Piotra Jargusza / Viatoris, who hits the road hard. Postmodern romanticism of Piotr Jargusz, tł. Inez Olkuska, Pasaże, Kraków 2016
 10. Grzegorz Sztwiertnia, Rytuał, https://vimeo.com/471060370 (05.09.2022)
 11. Adam Szymczyk, Prezentacje, http://www.artnewmedia.pl/pl/author/info/xaemp9OLaneVZpVtm2RucZU (23. 12. 09) i „Obieg”, 2004, nr 2
 12. Krzysztof Stanisławski, Obyś… 58. Międzynarodowe Biennale Sztuki w Wenecji, „Format” 2019, nr 82-83, s. 12-14.
 13. Krzysztof Stanisławski, Piski i krzyki, „Format”, 2019/81, s. 22-25
 14. Sebastian Stankiewicz, Konserwatyzm awangardowy Zbigniewa Warpechowskiego i zasada odtwarzania dziedzictwa [w:] Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej/Heritage and response in contemporary art, red. Łukasz Murzyn, Rafał Solewski, Sebastian Stankiewicz, Bernadeta Stano, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2018, s.
 15. Bernadeta Stano, Muralistka (Mona Tusz) i fotograf (Arkadiusz Gola) wobec zjawisk negatywnych po restrukturyzacji gospodarczej na Śląsku, „Studia de Arte et Educatione”, t. 12: 2017, nr 243, s. 29-49
 16. Karolina Staszak, Konserwatyzm?, „Arteon”, 2014/5 (169), s. 3
 17. Karolina Staszak, Miłość na marginesie, „Arteon”, 2017/7 (207), s. 6-11
 18. Karolina Staszak, Problemy z językiem oraz Prawo do bezprawia, „Arteon”, 2015/10 (186), s. 3, 18-20
 19. Karolina Staszak, Próbować zrozumieć, „Arteon”, 2018/12 (224), s. 3
 20. Karolina Staszak, Sprawy narodowe, „Arteon”, 2017/6 (206), s. 6-11
 21. Karolina Staszak, Wspólna sprawa versus plemienizm, „Arteon”, 2018/11 (223) s. 3
 22. Bartosz Staszczyszyn, „Onirica”, reż. Lech Majewski, „culture.pl”, kwiecień 2015 r., https://culture.pl/pl/dzielo/onirica-rez-lech-majewski (02.07.2022)
 23. Strategie Buntu, https://arsenal.art.pl/exhibition/strategie-buntu-wystawa-zbiorowa/ (23.08.2022)
 24. Iwona Strzelewicz-Ziemiańska, Między czułością a ironią. Jerzy Dzierżysław Duda vel Gracz, https://niezlasztuka.net/o-sztuce/miedzy-czuloscia-a-ironia-jerzy-duda-gracz/#fn-73117-6 (01.06.2022)
 25. Piotr Surowiecki, U Polaków na Litwie – Soleczniki na Wileńszczyźnie, psur.pl – Wycieczki po Polsce, https://www.psur.pl/a.aspx?id=414 (27.06.2022)
 26. Zbigniew Sypniewski, BHP: BHP. Zakładając nową instytucję sztuki na terenach dawnej Stoczni Gdańskiej, „Arteon”, 2004/11 (55) s. 34
 27. Stach Szabłowski, Od ściany do ściany, „Dwutygodnik”, wydanie 221, 09/2017, www.dwutygodnik.pl, (18.04.2018).
 28. Andrzej Szarek, Źródło świadomości, „Arteon”, 2018/6 (218), s. 22-25
 29. Małgorzata Szyk, Od ideologii do technologii, czyli folklor polski, „Arteon”, 2011/4 s.26-27;
 30. Waldemar Śliwczyński, Trzeba być blisko człowieka, rozmowa z artystą [w:] Marcin Grabowiecki, Wojciech Wilczyk „Kalwaria”, „Fotopolis”, 28 październik 2010, https://www.fotopolis.pl/inspiracje/wywiady/16534-wojciech-wilczyk-kalwaria (26.08.2022)
 31. Waldemar Tatarczuk, Performance, awangarda i gwiazdy, „Arteon”, 2004/10(54), s. 38
 32. Telewizyjna premiera filmu Artura Żmijewskiego „Katastrofa”, https://culture.pl/pl/wydarzenie/telewizyjna-premiera-filmu-artura-zmijewskiego-katastrofa (24.08.2022)
 33. Test tolerancji. Z Piotrem Bernatowiczem, dyrektorem Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, rozmawia Karolina Staszak, „Arteon”, 2015/10 (186), s. 25-27

182.        The Krasnals, blog o sztuce, http://the-krasnals.blogspot.com/search/label/Bitwa%20pod%20Grunwaldem

 1. Tomasz Kozak, „Culture.pl”, https://culture.pl/pl/tworca/tomasz-kozak (29.08.2022)
 2. Zbigniew Warpechowski, Konserwatyzm awangardowy, Otwarta Pracownia, Kraków 2014
 3. Zbigniew Warpechowski, Konserwatyzm awangardowy 2, „Pressje”, 2015, nr 43, s. 210–213
 4. Zbigniew Warpechowski, Media, „Pressje, 2013, teka 34, s. 145
 5. Zbigniew Warpechowski, Między młotem i kowadłem, „Arteon”, 2001, nr 9, s. 39
 6. Wenecki baldachim Adolfa Szyszko-Bohusza. Rozmowa z Martą Karpińską, „Szum”, 11.2013, https://magazynszum.pl/baldachim-szyszko-bohusza-w-wenecji-rozmowa-z-marta-karpinska/ (21.07.2022)
 7. Lena Wicherkiewicz, Nowa plastyka polska?, „Format”, 2014, nr 68, s. 58-63
 8. Wielka Rozgrzewka Narodowa [w:] portfolio Adu umieszczone na jej stronie www Adu, Ada Karczmarczyk, http://adakarczmarczyk.com/ (10.06.2022)
 9. Joanna Winnicka-Gburek, Ojczyzna?, „Arteon”, 2018/6 (218) s. 12-15
 10. Tadeusz Gustaw Wiktor, Ikonozofia wieczysta [w:] Tadeusz Gustaw Wiktor. Teksty artystów, Galeria QQ, Kraków 1994, s. 42-87
 11. Wobec fotografii byłem zawsze uczciwy, a nawet pokorny… Z Wojciechem Prażmowskim rozmawia Adam Mazur, Częstochowa, marzec 2000 r., „Fototapeta”, https://fototapeta.art.pl/fti-prazm3.html (23.08.2022)
 12. Wojciech Korkuć po fali oburzenia jego plakatami w Niemczech: „Chcieli mnie zakneblować. Nie udało się”, https://www.tysol.pl/a75976-tylko-u-nas-wojciech-korkuc-po-fali-oburzenia-jego-plakatami-w-niemczech-chcieli-mnie-zakneblowac-nie-udalo-sie (08.10.2022)
 13. Wojciech Wojciechowski, Patriotyzm nasz powszechny, „pl Tygodnik Nowiny Jeleniogórskie”, 9 października 2014, https://old.nj24.pl/article/patriotyzm-nasz-powszechny (19.08.2022)
 14. Wojna kulturowa czy konieczna debta? Rozmowa o Dorocie Nieznalskiej, Piotra Bernatowicza z Maciejem Mazurkiem, „Arteon”, 2006/7(75), s. 14-15
 15. Woynarowski Jakub [w:] Sztuka i metafizyka, strona www, zakładka: Baza twórców, https://sztukaimetafizyka.up.krakow.pl/woynarowski-jakub/ (06. 05. 2022)
 16. Aleksy Wójtowicz, Wampiryczny rarytas, „dwutygodnik.com”, 01/2022, wyd. 326, https://www.dwutygodnik.com/artykul/9893-wampiryczny-rarytas.html (19.07.2022)
 17. Magdalena Wróblewska, Kalwaria, „Arteon”, 2011/1, s. 26-27

200.        Mateusz Wyrwich, Sybiracka Droga Krzyżowa. Chrystus też był zesłańcem, https://m.niedziela.pl/artykul/142287/nd/Chrystus-tez-byl-zeslancem (23.06.2022)

 1. Yael Bartana, „And Europe Will Be Stunned: The Polish Trilogy”, https://culture.pl/pl/dzielo/yael-bartana-and-europe-will-be-stunned-the-polish-trilogy (23. 07. 2022)
 2. Katarzyna Zahorska, Polska Szlagi, „Format”, 2019, nr 81, s 76-77
 3. Zajmuję się zbawianiem – mówi Michałowi Płocińskiemu artystka Ada „ADU” Karczmarczyk, PLUSMINUS. http://grm-scweb.newscyclecloud.com/Plus-Minus/210529443-Ada-ADU-Karczmarczyk-Zajmuje-sie-zbawianiem.html (27.06.2022)
 4. Łukasz Zaremba, Obrazoburcy i bałwochwalcy, „dwutygodnik.com”, 01/2013, wyd. 100, https://www.dwutygodnik.com/artykul/4271-obrazoburcy-i-balwochwalcy.html (20.08.2022)

205.        Andrzej M. Żak, Grzechy śmiertelne Bernatowicza, Adamasa i Korkucia, „pisolsztyn”, http://pisolsztyn.org.pl/prasa/andrzej-m-zak-grzechy-smiertelne-bernatowicza-adamasa-i-korkucia/ (21.07.2022)

 1. Justyna Żarczyńska, O wartości najwyższe, „Arteon”, 2014/5 (169), s. 26
 2. Żołnierze WP u stóp Pani Jasnnogórskiej, https://www.youtube.com/watch?v=3M8BsK4AktI (23. 06. 2022)
 3. Żuawi śmierci, https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBuawi_%C5%9Bmierci (27.07.2022)

 

Literatura piękna

 1. Dante Alighieri, Boska komedia, przełożył Edward Porębowicz, PIW, Warszawa 1990
 2. Cyprian Kamil Norwid, Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem, w: tenże, Pisma wybrane, t. 2, Poematy, oprac. W. Gomulicki, PIW, Warszawa 1980, s.

 

WERSJA PDF:

6 Bibliografia